כניסה לתוקף של ייפוי כוח המתמשך

במאמרי הקודם על ייפוי כוח מתמשך הסברתי את החשיבות לעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר נועד לשמור על כבודו של האדם ולאפשר כבר עתה בהיותו בריא וצלול לקבוע ממונה שיטפל בענייניו בעתיד לרבות על מצבו הרפואי , כלומר הייפוי כוח המתמשך צופה פני עתיד .

במאמר זה אסביר ואחדד מתי בעצם אמור הייפוי כוח המתמשך להיכנס לתוקף?

בהתאם לתקנות , הכניסה לתוקף במועד שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר כמו כן חשיבות על הממונה למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה בדבר בהתקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של הייפוי הכוח המתמשך.
הממנה יכול כבר בייפוי הכוח המתמשך לקבוע כיצד יקבע כי הוא אינו מבין בדבר כך למשל יכול לקבוע כי מי שיקבע זאת יהיה מומחה רפואי מקצועי.

הבשורה המשחת היא שאיו בכניסה לתוקף כדי לשלול את כשרותו המשפטית של האדם, מהמועד בו ניכס לתוקף הייפוי כוח המתמשך זכאים קרובי משפחה של הממה לקבל מידע ובלבד שמידע זה לא הוגבל ע”י הממנה עצמו. הממנה רשאי לקבוע ביופי כוח המתמשך את תוקפו של הייפוי הוכח. ככל והממנה יבטל את הייפוי הכוח המתמשך עליו להודיע הן לאפוטרופוס הכללי הן לממונה בהודעה בכתב.

חשוב להבהיר כי הממנה לא יוכל לבטל את הייפוי כוח הבלתי חוזר בהודעת ביטול כאמור וזאת היה  והממנה בעצמו הגביל את עצמו בייפוי הכוח המתמשך בתקנות נקבעו עילות פקיעה של תוקף ייפוי הכוח המתמשך,

להלן הפרוט של חלק מהעילות:

  • התקיימו תנאים שקבע הממנה
  • פטירת הממנה או הממונה
  • הממונה חדל להיות כשיר בעצמו
  • הממונה הודיע בכתב לממנה כי אינו מעוניין לשמש כממונה.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך .

כותבת המאמר אלונה קודנקו הינה עורכת דין  לענייני משפחה  ונוטריון אשר עברה הכשרה מקיפה והוסכמה לערוך ייפוי כוח מתמשך

פנו למשרדינו עוד היום, וערכו ייפוי כוח מתמשך.

כתובתינו : רחוב העצמאות 54 בת -ים

טלפון נייד : 052-7901079